Inkluzivní nástroje

Profil na jednu stránku

Profil na jednu stránku – ukázka
Profil na jednu stránku – ukázka

Profil na jednu stránku je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory. Pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory. Lze ho využívat ve škole jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění, je také dobrým základem i při tvorbě IVP.

Více
  • je možno použít jako podklad při plánování činností a stanovení smysluplných a relevantních cílů pro žáka. A to jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Pokud školní profil tým zná profil dítěte nebo ještě lépe spolupracuje na jeho vzniku, pak je lépe připraven stanovovat základní kroky pedagogické podpory. Také je profil vhodným pomocníkem při tvorbě IVP – učitel, který se zúčastní tvorby profilu žáka, může lépe volit vzdělávací cíle či metody výuky, protože z tvorby profilu ví, co dítě motivuje, jaké jsou jeho silné stránky, jaké jsou jeho zájmy a v čem potřebuje pomoci
  • tvorba profilu je způsobem, jak vytvořit materiál, který jednoduchým jazykem shrnuje to potřebné, co by učitelé i spolužáci měli o konkrétním dítěti co nejdříve vědět. Je pozitivním představením žáka, mluví o jeho silných stránkách, o jeho potřebách a co mu ve vztazích a učení pomáhá. Proto profil na jednu stránku je vhodným nástrojem při budování dobrých vztahů ve třídě mezi dětmi a dítětem se SVP
  • nedílnou součástí tvorby profilu je také nastavená pozitivní komunikace s rodiči žáka, případně blízkými žáka – komunikace nasměrovaná na spolupracující přístup a důvěru
  • profil slouží jako prostředek výměny informací mezi pedagogy, dalšími pracovníky školy, rodiči, žáky.

Kruh přátel/podpory

Kruh přátel hledá způsoby, jak navazovat dobré vztahy, přátelství, jak se ve škole cítit lépe a jak podpořit začleňování. Je vhodným nástrojem podpory třídního klimatu.

Více
  • nástroj metody Plánování zaměřené na člověka, také nazývaný Kruh podpory
  • jde o strategický nástroj využívaný při začleňování dětí s postižením do běžných škol
  • vznikl ve Spojených státech a ukázal se být velmi efektivní
  • členy kruhu jsou spolužáci, učitelé a další zúčastnění lidé např. rodina, přátelé
  • společenství Kruhu přátel hledá způsoby, jak dopomoci dítěti, pro kterého je kruh sestaven, navazovat dobré vztahy, přátelství, cítit se ve škole dobře a jak podpořit jeho začlenění
  • členové kruhu se pravidelně jednou týdně scházejí s podporou pracovníka školy a hledají řešení pro konkrétní situace

Kruh přátel významně upevňuje pozici žáka se SVP ve třídě a škole. Žák s postižením nebo znevýhodněním Kruhem přátel získává pozici někoho, kdo potřebuje vrstevnickou podporu, ale zároveň se o něm spolužáci i pedagogové mohou dozvídat jeho názory, pocity, potřeby, jeho pohled, jeho silné stránky.

Tento nástroj také pomáhá pedagogům podporovat žáky v kompetencích spolupracovat, respektovat odlišnosti, formulovat svůj názor a zodpovídat za svá rozhodnutí či za rozhodnutí skupiny.

Kruh přátel rovněž buduje pozici pedagoga jako průvodce žáků. Může být i vhodným prostorem pro efektivní komunikaci s rodiči všech žáků ve třídě.

Chcete se inkluzivní nástroje naučit? Pořádáme akreditované kurzy zaměřené nejen na tvorbu Profilu na jednu stránku a vytváření Kruhu přátel.

ZJISTIT VÍC