INKLUZE

David, 11 let

Co o Davidovi víme?

David žije pouze s matkou, která je ve výchově velmi nejistá, spíše pasivní. Se školou po vyzvání spolupracuje. David je spíše uzavřený, neumí navazovat sociální kontakty, vyhledává dospělé, u kterých cítí bezpečí. Velmi rád a dobře hraje na kytaru a zpívá. Při této činnosti se dokáže uvolnit. Je obratný ve sportu, zejména ho baví míčové hry. Když si někoho oblíbí, vytváří mu dárečky, obrázky a chce být stále v jeho blízkosti. V hodinách je spíše bázlivý, o přestávkách se snaží na sebe upoutat pozornost spolužáků, - často nežádoucím způsobem.

Co můžeme udělat?

Při vyučování i o přestávkách volit takové aktivity, které Davidovi umožní být v kontaktu se spolužáky, odbourají stres z kontaktu s dětmi a rozvinou potřebné komunikační a sociální dovednosti.

Rozvíjet sebevědomí – zviditelnit a podporovat silné stránky a dovednost hrát na hudební nástroj, uplatnit při výuce.

Zajistit prostředí, ve kterém bude cítit jistotu a bezpečí - asistent pedagoga, kruh přátel, vstřícná atmosféra v hodinách.

Posilovat rodičovské kompetence u matky – konzultace s třídním učitelem, komunikace s asistentem pedagoga, možnost účastnit se individuálních hodin asistenta pedagoga či doučování s učitelem a ukázat, jak lze s Davidem pracovat v domácím prostředí.

Co víme o jeho učení?

Obecně: Při vyučování je klidný, nevyrušuje, respektuje autoritu. Je bázlivý, projevuje ale snahu učivo zvládnout.  Když je ve stresu, není schopen vzpomenout si ani na již zvládnuté učivo. Dobrá známka, pochvala učitele/asistenta ho vždy velmi potěší, na špatné známky nebo neúspěch reaguje pláčem a odmítnutím další práce.

Český jazyk: Čtenářské dovednosti jsou slabé, včetně porozumění textu. Text dokáže reprodukovat  pomocí návodných otázek.  Dokáže si osvojit gramatická pravidla a podle názorné pomůcky je aplikovat (vyjmenovaná slova, rozpoznávání slovních druhů aj.). V samostatném projevu je velmi nejistý.

Matematika: Je schopen osvojit mechanické počítání podle návodu, nicméně nerozumí podstatě. Proto slovní úlohy vzdává předem, nepokouší se o jejich vyřešení. Geometrie ho baví, ale potřebuje podporu asistentky pedagoga při postupu.

David má diagnostikovanou lehké mentální postižení a ADHD/hypoaktivitu. David je v péči psychiatra, užívá léky na zmírnění projevů ADHD. Diagnostika jakož i medikace je stále nejasná a často se mění v důsledku různých vyšetření, která David podstupuje.

Návrh řešení:

Zadávat přiměřeně obtížné úkoly, podpora asistenta pedagoga a ostatních spolužáků. Zajistit klidné a vstřícné prostředí při procvičování a hodnocení učiva – upozorňovat zejména na to, co zvládnul, vést Davida ke schopnosti sebehodnocení, aby se uměl ocenit sám a vidět, co zvládl. Využívat dobrou mechanickou paměť.

Střídat metody a formy ve vyučování, dopřát relaxaci při zvýšené únavě. Využívat kooperativní učení, dávat Davidovi takovou roli v týmu, ve které může být úspěšný a bude se v ní cítit dobře (zapisovatel, „hlídač času“ aj.). Posilovat Davidovo sebevědomí.

Soustředit se na procvičování porozumění textu a jeho reprodukci, tak aby dokázal zachytit důležité informace, pracovat s klíčovými slovy v textu. Základem je jednoduchý text odpovídající Davidovo úrovni čtení a jeho zájmům (sport, hudba, pohádky). Využívat názorné pomůcky a materiály pro procvičování mluvnice. Využívat peer tutoring  – podpora spolužáků při společné práci. Podporovat samostatný verbální projev, písemný i ústní.

Používat názorné pomůcky a tablet. Modelovat Davidovi početní situace velmi jednoduchými úlohami, které se dají názorně předvést a mají souvislost s běžnými aktivitami ve škole a mimo školu.

Jaký máme cíl? Co chceme pro Davida?

  1. Vytvořit bezpečné a jisté prostředí, kdy bude mít David v okolí vždy někoho, na koho se může obrátit.
  2. Zvýšit sebevědomí a snížit strach z neúspěchu vytvořením klidného a vstřícného prostředí ve vyučování i o přestávkách.
  3. K výuce nového učiva i procvičování využívat Davidových silných stránek (dobrá mechanická paměť) a jeho zájmů (hudba, sport).
  4. Dopřát dostatek příležitostí být v kontaktu se spolužáky a naučit se vhodným vzorcům chování (mimoškolní činnost, řízená skupinová, kooperativní práce se spolužáky, výlety, kruh přátel).