INKLUZE

Jindřiška, 9 let

Co o Jindřišce víme?

Jindřiška žije pouze s matkou. Se školou spolupracuje, je velmi opatrná, co se týká osamostatňování Jindřišky – má o ni obavy. Jindřiška je velmi spontánní, navazuje kontakt s každým, pokud se chce podělit o své zážitky. Většinou bývá veselá, sdílná. Velmi ráda na sebe upoutává pozornost. Nedovede si však poradit se situací, kdy má někdo jiný názor nebo s ní nechce komunikovat Má tendence k sebepoškozování. Potřebuje strukturu dne, plán práce na den, pak pracuje s elánem a je šikovná. Má ráda řád a pořádek. Žádnou mimoškolní činnost zatím nedělá, po škole je unavená, do ničeho se jí už nechce. Špatně koordinuje pohyb, je například nejistá na schodech.

Co můžeme udělat?

Zlepšit komunikaci s matkou, domluvit se na postupných krocích vedoucích k osamostatňování Jindřišky a odbourávání závislosti na paní asistentce. Využívat prvky strukturovaného učení. Dopřát Jindřišce vždy chvilku, kdy může sdílet své myšlenky s druhými, učit ji naslouchat ostatním. Prevence negativního chování – zjistit ve spolupráci s Jindřiškou a její maminkou, co zapříčiňuje tendence k negativnímu chování a vytvořit plán, jak v těchto situacích reagovat či jak jim předcházet.

Co víme o jejím učení?

Obecně: Slovní zásoba je dobrá, ráda vypráví. Školní práce je velmi závislá na momentálním naladění. Nadšeně vypráví o svých plánech a zkušenostech a je ráda, když jí ostatní naslouchají. Spíše než k dětem se upíná k paní asistence. Je zvyklá pracovat podle struktury dne a potřebuje vizualizaci rozvrhu i emocí. Sbírá samolepky a jejich získání ji dokáže velmi dobře motivovat.

Český jazyk: Na dobré úrovni srovnatelné s výkony spolužáků v  1. třídě.  Jednoduché věty dokáže napsat i přečíst, přečtené větě většinou rozumí. Komunikační schopnosti jsou na průměrné úrovni, tvoří smysluplné věty, podle obrázku zvládne vyprávět příběhy, má však nižší slovní zásobu. Je schopna naučit se zpaměti básničku.

Matematika: Zná číslice do 20, umí je přečíst a napsat, s podporou vizuálních pomůcek je dokáže seřadit podle velikosti a vyznačit do číselné osy. Dokáže vypočítat příklady na sčítání a odčítání s přechodem přes 10. Nedokáže vyřešit jednoduché slovní úlohy.

Diagnostikován atypický autismus, ADHD.

Návrh řešení:

Rozvíjet komunikační a sociální dovednosti – modelové situace, dramatická výchova.

Vytvořit strukturu dne, vizualizovat rozvrh, emoce. Pracovat s žetonovým hodnocením.

Kooperativní aktivity, dostatek relaxace po dokončení úlohy.

Zadávat strukturované úlohy. Názorné materiály a pomůcky. Soustředit se na rozvoj čtenářských dovedností – porozumění a reprodukci textu. Speciálně pedagogická péče: Rozvoj slovní zásoby. Individuální přístup – struktura hodiny i jednotlivých úkolů. Motivační systém za splněné úlohy. Podporovat samostatnost. Zadávat jednoduché slovní úlohy, které lze názorně předvést, modelovat, přehrát. Názorné didaktické materiály.

Jaký máme cíl? Co chceme pro Jindřišku?

  1. Zadávat strukturované úlohy, dostatečná vizualizace. Individuální přístup.
  2. Dopřát předvídatelný prostor a čas, snížit tak stresovou zátěž a uvolnit kapacitu pro učení novým věcem.
  3. Postupná nácvik samostatnosti v jednoduchých činnostech při vyučování i o přestávkách.
  4. Redukce problematického chování – individuální podpora, modelové situace v hodinách, ranní kruhy.
  5. Zapojit rodiče do plánu učení i podpory samostatnosti.