INKLUZE

Tadeáš, 9 let

Co o Tadeášovi víme?

Rodiče Tadeáše se školou spolupracují, věnují se mu. Tadeáš se rád učí a dozvídá nové věci, je velmi snaživý, ve třídě má potřebu vynikat. Výslovnost je velmi špatná, Tadeášovi rozumí hlavně paní asistentka. Tadeášovou největší zálibou je počítač – zejména hry, dle slov matky na počítači tráví i několik hodin denně. Dále se rád stará o svého psa, chodí s ním na procházky a cvičí agility.

Co můžeme udělat?

Podpořit Tadeášovu snahu dozvídat se nové věci, vycházet z jeho chuti se učit, podporovat jeho motivaci. Poskytnout Tadeášovi možnost pracovat při výuce s počítačem, zakoupit potřebné vzdělávací programy. Zajistit na škole canisterapii.

Co víme o jeho učení?

Obecně: Tadeáš je astenický chlapec se špatnou koordinací těla vzhledem k postižení. Vázne párová koordinace pohybů, preferuje pravou ruku. Pro školní výkon je velmi motivován, učí se rád, rád pomáhá ostatním ve speciální třídě. Je optimistický, vždy dobře naladěný. Má trpělivost úkol dokončit, pokud cítí, že může být úspěšný.

Český jazyk: Písmenka a hlásky umí dobře vyslovit, přečíst. Umí napsat všechna písmena - používá trojhranný program. Jednoduché věty dokáže přečíst s podporou a při pomalém tempu, přečtené větě většinou rozumí. Je nutné průběžně korigovat správné sezení při psaní i četbě. Tadeášovy komunikační schopnosti jsou na dobré úrovni, tvoří smysluplné věty, podle obrázku zvládne vyprávět příběhy – je mu však obtížně rozumět.

Matematika: S individuální podporou dokáže vypočítat příklady na sčítání a odčítání do 20. S pomocí a vizuální oporou dokáže vyřešit jednoduché slovní úlohy. Umí pojmenovat jednoduché geometrické obrazce.

Tadeáš má dětskou mozkovou obrnu: levostrannou hemiparézu.  Aktuální intelektové výkony prokazují inteligenci v pásmu lehké mentální retardace.

Návrh řešení:

Vytvořit podnětné a vstřícné prostředí pro učení, podpořit s vizuální oporou, multisenzorický přístup.

Dopřát Tadeášovi možnost být prospěšný druhým, podpořit spolužáky a umět sám požádat o podporu.

Zadávat takové úlohy, které Tadeáše motivují k dokončení. Preferovat kooperativní a projektovou výuku.

Zajistit speciálně-pedagogickou péči – individuální podpora logopeda. Možnost využívání počítačových programů, názorný interaktivní materiál. Rozvoj sluchové a zrakové diferenciace.

Podporovat samostatnost při práci.

Podpořit častější využívání pravé ruky – zajistit takové úkoly, aby je mohl zvládnout jen s malou podporou (geometrie – práce s modelínou, provázky, pískem.).

Preferovat výuku ve skupině, umožnit zažít v hodinách úspěch.

Jaký máme cíl? Co chceme pro Tadeáše?

  1. Zlepšit dorozumívání prostřednictvím speciálně pedagogické péče přímo na škole – individuální práce s logopedem a aplikování logopedických postupů i ve třídě.
  2. Zajistit canisterapii a umožnit Tadeášovi sdílet svůj zájem o psy i ostatními spolužáky.
  3. Podpořit Tadeášovu zvídavost a snahu být úspěšný. Umožnit mu ukázat své silné stránky ostatním spolužákům i při mimoškolní činnosti.
  4. Podpořit Tadeášův zájem o počítače a jeho dovednosti v tomto poli zvyšovat v různých předmětech.