INKLUZE

Václav, 8 let

Co o žákovi víme?

Vašek vyrůstá v podnětném prostředí, rodiče se školou spolupracují. Vašek se stále usmívá, je rád mezi dětmi. Má rád pohyb, nadšeně prohlíží obrázky v knihách, hraje hry na počítači a staví z lega.

Co můžeme udělat?

Umožnit Vaškovi kontakt s dětmi i při vyučování. Dopřát mu dostatek pohybu i po ukončení úkolů.

Zvyšovat Vaškovu samostatnost, podpořit jeho schopnost požádat o podporu, pokud ji potřebuje.

Vytvořit bezpečné a vstřícné prostředí v budoucí třídě. Seznámit Vaška se spolužáky skrze společné zájmy (lego, počítače).

Co víme o jeho učení?

Obecně: Vašíkovi je celkem dobře rozumět. Vašek je o přestávkách veselý a společenský chlapec, při školní činnosti je jeho emoční ladění spíše úzkostné. Potřebuje střídat činnosti i formu práce. Je třeba respektovat jeho pomalé pracovní tempo. Jeho soustředění je krátké. Při nejistotě se začne pohupovat a přestává vnímat své okolí.

Český jazyk: Písmenka a hlásky umí dobře vyslovit, přečíst. Většinu písmen pozná a přečte. Slabiky a slova neumí vždy složit. Tvorba jednoduchých vět mu činí obtíže. Jednoduché věty nedokáže vždy přečíst, přečtené větě většinou nerozumí.

Matematika:  Číslice do 10, umí je přečíst a napsat, s podporou je dokáže seřadit podle velikosti a umí je zakreslit do číselné osy. Zná výrazy méně, více… a umí je využít. Představu o množství do deseti ještě nemá zažitou. S pomocí a vizuální oporou dokáže vyřešit jednoduché slovní úlohy.

V posudku SPC byla stanovena diagnóza lehké mentální postižení, vývojová dysfázie receptivního a expresivního typu, poruchy pozornosti.

Návrh řešení:

Umožnit dostatek relaxace po dokončení přiměřeně náročného úkolu. Metoda „často ale krátce“ – budovat stabilní základy pro učení.“

Rozvíjet schopnost koncentrace pozornosti – program HYPO – program na snížení hyperaktivity, zvýšení pozornosti (speciálně pedagogická péče poskytovaná speciálním pedagogem).

Zařazovat skupinové a kooperativní aktivity.

Zařazovat aktivity na zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu pro postupný nácvik čtení.

Častý poslech krátkých příběhů – jejich reprodukce na základě návodných otázek. Postupný trénink četby s porozuměním.

Rozvoj slovní zásoby a vyjadřování v jednoduchých větách ve třídě i v individuální podpoře s asistentem pedagoga a speciálně pedagogické péči.

Preferovat hůlkové písmo.

Posilovat vnímání číselné řady i množství. Využívat velmi názorného materiálu, například lega.  Multisenzorický přístup ve výuce.

Podporovat samostatnost při řešení jednoduchých početních úkonů. Podporovat spolužáky, aby si při procvičování učiva vzájemně pomáhali.

Umožnit zažít úspěch, chválit, dávat krátké úkoly, při kterých udrží pozornost pro jejich dokončení.

Jaký máme cíl? Co chceme pro Václava?

  1. Vhodné začlenění do nového kolektivu třídy, zajistit bezpečné prostředí – posadit vedle kamaráda Tadeáše, kterého má v oblibě.
  2. Nepokračovat v učivu dále, dokud nebude mít upevněny základy čtení a počítání. Postupovat po malých krocích.
  3. Postupné osamostatňování v jednoduchých úkonech, zvyšování sebedůvěry prostřednictvím vlídného prostředí a ranních kruhů.
  4. Naučit Vaška požádat o podporu, pokud ji potřebuje.