Návod

Díváte se na model, jehož cílem je prakticky ukázat možnosti začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do běžných tříd základní školy. Je zde ukázán příklad základní školy se 189 žáky, která je jedinou školou v malém městě. V rámci této školy je zřízena věkově smíšená speciální třída, kterou navštěvuje celkem 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Vedení školy se rozhodlo zrušit tuto třídu a žáky dále vzdělávat v běžných třídách odpovídajících věku jednotlivých žáků. Škola tak přijímá základní principy inkluzivního vzdělávání.

V rámci tohoto modelu je na 10 příkladech žáků se SVP názorně ukázán jejich přechod ze speciální třídy do běžných tříd školy. Je také stanoveno několik vzdělávacích i výchovných cílů pro začlenění těchto dětí v souvislosti s jejich aktuální situací. Zároveň model přináší ucelený popis změn a informačních zdrojů k těmto změnám, které musí vedení školy a samotní pedagogové v rámci přechodu školy na školu inkluzívní zajistit.

Proč tento Model?

Tento model si klade za cíl poskytnout ucelený návod jak postupovat při rušení speciální třídy ve škole a jak postupovat při začleňování žáků do běžných tříd školy.

Změny jsou zde popisovány jednak z pohledu celé školy, ale zároveň i na příkladech jednotlivých začleňovaných žáků. Model tak představuje komplexní manuál začleňování žáků se SVP.

Proč rušit speciální třídu?

Zrušením speciální třídy se vedení školy snaží docílit pokroku u každého žáka nejen v samotném procesu učení, ale zejména v rozvoji přirozených sociálních vazeb mezi ním a jeho vrstevníky. Vedení školy dospělo k přesvědčení, že navštěvováním běžné třídy budou žáci lépe připraveni pro vstup do „běžného“ života a zjednoduší jim tak přechod na střední školy, odborná učiliště či do zaměstnání.

Jak s modelem pracovat?

Model obsahuje dvě části – model školy; cesta k inkluzivní škole.

Model školy:
V této části modelu jsou zobrazeni žáci speciální třídy před jejich začleněním. Kliknutím na jednotlivé žáky můžete zobrazit jejich stručnou charakteristiku včetně specifikace jejich vzdělávacích potřeb.
Po klinutí na tlačítko „inkluze“ budou žáci začlenění do věkem odpovídajících tříd. Kliknutím na konkrétního žáka zobrazíte změny, ke kterým muselo dojít pro začlenění do běžné třídy.

Cesta k inkluzivní škole:
V této části modelu jsou zobrazeny jednotlivé kroky, které bylo nutné ke zrušení speciální třídy učinit. Tyto kroky jsou rozděleny do 3 částí popisujících aktivity předcházející začlenění, aktivity týkající se samotného začlenění a aktivity následující po začlenění žáků. Jednotlivé kroky jsou zde stručně charakterizovány.

Zobrazuje model skutečnou školu a skutečné žáky?

Modelová škola vychází z reálné předlohy. Jako její předobraz posloužily dvě školy v Karlovarském kraji, u kterých v nedávné době došlo k začleňování dětí ze speciálních do běžných tříd. Zároveň každý z 10 žáků začleňovaných v rámci tohoto modelu vychází z předlohy reálného žáka. Všechny údaje o žácích i o škole jsou z důvodů ochrany osobních údajů anonymizovány a v nezbytné míře upraveny.

Je model zobecnitelný?

Model je postaven na reálných příkladech škol i žáků. Jeho vypovídající hodnota je tím pádem vysoká. Avšak v oblasti inkluzivního vzdělávání je vždy potřeba brát zřetel na specifické podmínky každé školy, třídy i žáka. Jak dokazují příklady z tohoto modelu, ke každému žáku je zapotřebí přistupovat individuálně a klást důraz na jeho potřeby, možnosti a přání, která mají zcela specifický charakter. Příklad modelové školy je zobecnitelný a aplikovatelný i v prostředí jiných škol, ovšem s přihlédnutím k individuálním podmínkám dané školy a samotných žáků.