Přehled

V této části je základní charakteristika modelové základní školy po zrušení speciální třídy. Jsou tu přehledně znázorněny přesuny žáků a asistentů v rámci začleňování do běžných tříd a harmonogram jednotlivých aktivit, které v rámci procesu začleňování žáků a rušení speciální třídy musela škola provést.

Výsledná základní škola se rozhodla změnit dle principů inkluzivního vzdělávání. Došlo zde ke zrušení speciální třídy, kde byli soustředěni žáci s různým znevýhodněním. Deset žáků této třídy bylo přeřazeno do věkově odpovídajících ročníků běžných tříd této ZŠ.

Škola přijala příslušná opatření, aby mohla žákům při výuce poskytnout potřebnou míru podpory. Podpůrná opatření byla individuálně nastavena tak, aby efektivně rozvíjela schopnosti každého z žáků a motivovala je. Pro jednotlivé žáky byly vytvořeny IVP (individuální vzdělávací plán), podle nichž se vzdělávají. Ve třídách se začleněnými žáky z původní speciální třídy působí asistenti pedagoga, kteří úzce spolupracují s učiteli. Podíleli se na tvorbě a nyní i na revizích IVP a na přípravách na jednotlivé vyučovací hodiny. Ke každému žáku je přistupováno individuálně a je využíváno týmové spolupráce – pedagog, asistent, koordinátor inkluze. Asistenti pedagoga se dále účastní i pravidelných metodických schůzek asistentů vedených koordinátorem inkluze.

Žáci si v novém prostředí brzy zvykli a díky aktivní práci s třídním kolektivem, která započala ještě před samotným začleněním, dokázali učitelé předcházet případným problematickým situacím. Přechodem do běžných tříd bylo žákům se SVP umožněno rozvíjet své znalosti a dovednosti v přirozeném prostředí a navazovat přirozené sociální vazby se svými vrstevníky.

Vedení školy zpětně hodnotí své kroky pozitivně a hodlá principy inkluzivního vzdělávání prosazovat i nadále.