Jak vypadalo Právní školení v Olomouci?

V rámci projektu Kolaboratorium a jeho klíčové aktivity Rodičovská fóra se podařilo realizovat Právní školení pro rodiče Olomouckého kraje. V rámci této klíčové aktivity se snažíme rodičům nabízet školení na míru, která reagují na jejich požadavky a potřeby a níže přinášíme článek o školení, které rodiče hodnotili jako velmi přínosné.

Česká republika se dlouhodobě snaží, prostřednictvím legislativních úprav, politik i rozpočtových alokací, postupně implementovat právo na inkluzivní vzdělávání. Přestože legislativa v současné době v zásadě toto právo provádí adekvátně a zakládá právo dítěte být přijato do své místní školy i právo na potřebná podpůrná opatření, ponechává stále možnost dítě umístit, na základě doporučení školského poradenského zařízení a informovaného souhlasu rodiče, do školy speciální. Byť se počet dětí takto oddělených ve speciálních školách snižuje, je nadále dost rodičů, kteří si práva na vzdělávání a podporu v běžné základní škole nejsou vědomi, nemají dostatek kompetencí a sebevědomí toto právo prosazovat, případně mají přílišné obavy z nepřátelského prostředí, nedostatku kvality vzdělávání, individuální pozornosti a podpory pro jejich dítě na běžné základní škole.

Právní školení o inkluzivním vzdělávání zpravidla nebývá zaměřeno na rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; dostupná jsou právní školení pro učitele, ředitele škol, asistenty pedagoga, případně jiné profesionály. Znát právo je samozřejmě povinností profesionála, v praxi se však nelze vyhnout situacím, kdy tento profesionál podle práva nejedná; z důvodu neznalosti, neochoty, neschopnosti, nebo také nesouhlasu s právní úpravou. Informovaný subjekt práv je proto nejlepší zárukou vymahatelnosti a realizovatelnosti práva v praxi.

Cílem Právního školení, které bylo realizováno pro účastníky rodičovských fór v Olomouckém kraji byla snaha zvýšit povědomí rodičů o aspektech práva na inkluzivní vzdělávání, jeho projevech v českém právním systému, souvisejícími právy dítěte a rodičů a možnostech účinného uplatňování a ochrany těchto práv. Spolu se zvýšením informovanosti rodičů posiluje jejich kompetence v uplatňování práv jejich dětí; ať již v procesu přijímání do vzdělávání, v průběhu formálního vzdělávání a poskytování související podpory, nebo v průběhu se školou souvisejících aktivit. Hlubším cílem byla snaha posílit sebevědomí a spolu s ní i angažovanost rodičů v aktivním působení na školní prostředí i vzdělávací systém.

Účastníci získali nástroje na řešení konkrétních situací, které mohou v průběhu vzdělávání jejich dětí nastat. Kromě znalosti procesů získají také kontakty na relevantní orgány nebo pomáhající organizace, na které se mohou v případě potřeby konzultace nebo pomoci obrátit. Důležitým dlouhodobým dopadem školení je zisk kontaktů na rodiče, kteří doposud nejsou v kontaktu s rodičovskými sdruženími, neziskovými organizacemi a jinými sítěmi, a naopak zprostředkování těchto kontaktů účastníkům.

Sami účastníci školení nejvíce oceňovali vedle informací jim šitých na míru, možnost dozvědět se konkrétní postupy a nároky při řešení problematických situací. Velmi oceňovali také praktickou formu školení, kdy měli možnost přemýšlet o problematickém případu a hledat řešení při zodpovídání otázek mapujících tento případ. Spolu s tím mohli diskutovat své konkrétní zkušenosti a problémové situace.

 

Závěrem nabízíme sesbírané názory na školení přímo od účastníků:

  • Pochopila jsem, co je za myšlenkou inkluze, význam pojmu inkluze – tj. nejen začlenění dítěte do běžného kolektivu (integrace), ale přizpůsobení prostředí potřebám dítěte (inkluze)
  • Získala jsem lepší představu o průběhu přijetí dítěte do školy a nastavení prostředí tak, aby mu to vyhovovalo
  • Vše je nyní v pořádku (dcera s DS chodí do 3. třídy běžné ZŠ), ale chci mít ještě více informací, pokud se nějaké problémy vyskytnou
  • Dozvěděl jsem se, jak kterou životní situaci s ohledem na inkluzi řešit
  • Vím, kde najít konkrétní zákony a vyhlášky
  • Vím, jak získat informace o právech dítěte na vzdělání
  • Vím, jak získat informace o povinnostech školy
  • Získala jsem lepší orientaci ohledně práv rodiče
  • Vím, na co si dát pozor
  • Získala jsem kontakt na právničku, která je ochotna pomoci

Právní školení proběhlo v rámci projektu Kolaboratorium, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.