I/2.3 – Týmová práce v inkluzivní mateřské škole, strategické postupy při začleňování dětí s SVP

Jednotlivá témata seminářů jsou zacílena na pomoc při vytváření inkluzivního prostředí ve škole, ve kterém není nikdo vylučován, ale naopak jinakost je vítána.

Obsahy seminářů jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání, především na kompetence komunikativní, k řešení problémů a sociální se zaměřením na inkluzivní vzdělávání.

Dále jsou témata v jednotlivých modulech zaměřena na rozvíjení kreativních přístupů pedagogických pracovníků a na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami uvnitř mateřské školy. Konkrétně se jedná o témata v oblasti inkluzivního vzdělávání dětí, kterými jsou vytváření inkluzivního prostředí v mateřské škola, rozvoj komutačních dovedností a spolupráce ve školním týmu (učitel, speciální pedagog, školní psycholog, dítě a jeho zákonní zástupci).

Obsah modulárního vzdělávacího programu je založen na hlubším průniku do jednotlivých témat, vzájemné výměně zkušeností, reflexi praxe a metodické podpoře práce pedagogů.

Účast předpokládá aktivní zapojení účastníků, kteří budou mít příležitost některé z aktivit sami vyzkoušet.

Součástí jednotlivých seminářů budou informace o dostupných materiálech k dané tematice a o literatuře k dalšímu samostudiu.

Cíl semináře:

Cílem dvoudenního celodenního semináře je podpořit pedagogické pracovníky mateřských škol ve svém profesním a odborném růstu, získat informace, zkušenosti a návody, jaké jsou výhody inkluzivního vzdělávání v mateřské škole.

Rozsah:

Vzdělávací program se skládá ze dvou povinných modulů – po sobě jdoucích dvoudenních seminářů, přičemž každý seminář je v dotaci 8 vyučovacích hodin. Jedná se o jeden nedělitelný vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin.

Počet účastníků:

Optimální počet účastníků je 15. Cílovou skupinu tvoří ředitelé a učitelé běžných mateřských škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci a asistenti pedagoga.

Akreditace:

Seminář je akreditován pod názvem Týmová práce v inkluzivní mateřské škole, strategické postupy při začleňování dětí s SVP MŠMT ČR pod č.j.: 22547/2017-1-934.


Kurz organizuje NF Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03 243 648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306

Datum

Dle objednávky

Cena

3 200 Kč

Místo

Dle objednávky

Kurz je akreditovaný

22547/2017-1-934

Kontakt

Vladislava Kršková
+420 605 248 490
vladislava.krskova@rytmus.org
Zajímá mě víc