II/2.3 – Týmová práce v inkluzivní škole a třídě, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi

Jednotlivá témata seminářů jsou zacílena na pomoc při vytváření inkluzivního prostředí ve škole, ve kterém není nikdo vylučován, ale naopak jinakost je vítána.

Obsahy seminářů jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí komunikačních jednotlivých členů pracovního týmu (vedení školy, učitel, asistent pedagoga, žák), na rozvoj kompetencí sociálních a osobnostních a na využívání efektivních vyučovacích metod uplatňovaných ve výuce heterogenních skupin žáků. Dále jsou témata v jednotlivých modulech zaměřena na rozvíjení kreativních přístupů pedagogických pracovníků a na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami uvnitř běžné třídy. Konkrétně se jedná o témata v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra, žáků s poruchami chování a ADHD a žáků s poruchami učení. Na tyto témata se zaměřujeme záměrně (procentuálně dle statistik nejvíce zastoupená skupina) s cílem posílit kompetence ke vzdělávání těchto žáků ve školách běžného vzdělávacího proudu.

Obsah modulárního vzdělávacího programu je založen na hlubším průniku do jednotlivých témat, vzájemné výměně zkušeností, reflexi praxe a metodické podpoře práce pedagogů.

Účast předpokládá aktivní zapojení účastníků, kteří budou mít příležitost některé z aktivit sami vyzkoušet.

Součástí jednotlivých seminářů budou informace o dostupných materiálech k dané tematice a o literatuře k dalšímu samostudiu.

Rozsah:

Vzdělávací program se skládá ze čtyř povinných modulů – každý je v dotaci 8 vyučovacích hodin a může být realizován i ve více než čtyřech dnech. Jedná se o jeden nedělitelný vzdělávací program s časovou dotací 32 vyučovacích hodin.

Počet účastníků:

Optimální počet účastníků je 15. Cílovou skupinu tvoří ředitelé a učitelé běžných mateřských škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci a asistenti pedagoga.

Akreditace:

Seminář je akreditován pod názvem Týmová práce v inkluzivní škole a třídě, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi MŠMT ČR pod č.j.: 22547/2017-1-934.


Kurz organizuje NF Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03 243 648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306

Datum

Dle objednávky

Cena

3 200 Kč

Místo

Dle objednávky

Kurz je akreditovaný

22547/2017-1-934

Kontakt

Vladislava Kršková
+420 605 248 490
vladislava.krskova@rytmus.org
Zajímá mě víc