Řešení problémů v týmu

Kdo je součástí školského týmu? Existují ve škole funkční týmy? Efektivní spolupráce je základem dobře fungující školy, kde se žákům daří a kde každý žák může zažít úspěch.

Účastníci semináře se seznámí s metodou facilitace a přístupy ke skupinovému řešení problémů.

Časová dotace kurzu: 8 vyučovacích hodin
Akreditace: MSMT-8830/2019-1-359

Cílem vzdělávacího programu je podpořit učitele a pracovníky školních poradenských pracovišť při efektivním vedení porad a týmových schůzek. Využití skupiny pro řešení problémových situací se ukazuje výrazně efektivnější než řešení problému jednotlivcem. Bezradnost učitele při řešení situací týkajících se konkrétního dítěte může být příčinou ztráty motivace nebo vést k „vyhoření“.

Kurz je zaměřen na zvládnutí technik, které je možno využívat pro stimulaci tvořivého řešení problémových situací v týmu.

Absolventi porozumí podstatě facilitační metody, seznámí se s úkoly facilitátora a budou schopni:

  • jasně formulovat konkrétní problematickou situaci
  • vést diskuzi o daném problému
  • vytvořit dobré podmínky a podporovat pozitivní a konstruktivní atmosféru pro skupinové řešení problému
  • převést návrhy řešení do proveditelného akčního plánu
  • poskytovat zpětnou vazbu
  • aplikovat metodu týmového řešení problémů ve školském prostředí

V kurzu budou použity metody výkladu a nácviku, v závěru si účastníci vyzkouší samostatné vedení porady. Kurz bude veden interaktivně.

Účastníci:

Optimální počet účastníků je 10. Cílovou skupinu tvoří ředitelé a učitelé běžných základních škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci a asistenti pedagoga.


Kurz organizuje NF Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03 243 648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306

Datum

Dle objednávky

Cena

1 600 Kč

Místo

Dle objednávky

Kurz je akreditovaný

MSMT-8830/2019-1-359

Kontakt

Jana Rimbalová
737 248 459
jana.rimbalova@rytmus.org
Zajímá mě víc

Lektoři kurzu