INKLUZE

Tereza, 10 let

Co o Tereze víme?

Tereza má podnětné rodinné prostředí. Chodí pravidelně na rehabilitace. Mimo školu má mnoho kamarádů. Do školy chodí ráda, pokud se jí něco podaří, prožívá velkou radost. Se spolužáky navazuje kontakt zpočátku neobratně, postupem času si ale kamarády dokáže získat. Je velmi snaživá a aktivní, má dobrou paměť. Závodně plave, zajímá se o populární hudbu.

Co můžeme udělat?

Podporovat Terezu v navazování nových kontaktů ve třídě. Připravit spolužáky na to, jak mohou Terezu nejlépe podpořit, v čem jí mohou být nápomocní. Zajistit ve výuce dostatek možností, aby se Tereza mohla aktivně účastnit výuky a plnit přiměřeně náročné úkoly s podporou spolužáka, učitele nebo asistenta pedagoga. Střídat metody a formy ve výuce, zajistit dostatek relaxace při únavě. Zajistit bezpečný prostor (chůze ze schodů, přechod ze třídy do třídy aj.).

Co víme o jejím učení?

Obecně: Terezka se často se ve vyučování hlásí, když zná správnou odpověď. Má velmi dobrou paměť, proto bez obtíží zvládá učivo v naukových předmětech. Má pomalejší pracovní tempo, úroveň grafomotoriky, ale i výtvarného projevu je vzhledem k typu obtíží zhoršená, využívá pravou ruku. Je schopna samostatné chůze, potřebuje pomoc zejména při chůzi po schodech, ale i s přípravou některých pomůcek, při manipulaci s knihami, se zápisem poznámek. Nesnáze v učení se projevují zvýšeným stresem až plačtivostí. Nemá ráda hluk.

Český jazyk: Písmo je kostrbaté, ale čitelné. Specifické chyby se objevují především při psaní tvrdých a měkkých slabik. Gramatická pravidla je schopna se naučit, aplikuje je s pomůckou (vyjmenovaná slova). Text pomalu, ale plynule přečte. Jednoduchý a krátký text dokáže reprodukovat.

Matematika: V matematice jí dělají největší obtíže úlohy, kde je vyžadována prostorová orientace, nemá ráda geometrii, ale dokáže „diktovat“ postup práce paní asistentce. Sama má potíže s manipulací s pravítkem a kružítkem. Zvládne jednoduché mechanické počítání podle návodu, jednoduché logické úlohy pouze s podporou paní asistentky. Má celkem dobré všeobecné znalosti a dobrou mechanickou paměť.

Tereza je dítě s dětskou mozkovou obrnou – levostrannou hemiparézou a lehkým mentálním postižením.

Návrh řešení:

Využívat snahy a aktivity, podporovat ji vhodnou motivací a pochvalou. Umožnit, aby o jejích silných stránkách věděli i spolužáci. Podporovat Terezčinu samostatnost v běžných úkonech – posilovat zejména práci s pravou rukou, pomoci Tereze vymyslet alternativní způsoby, jak dosáhnout výsledku i s hemiparézou. Redukovat učivo a dbát na porozumění klíčovým pojmům. Rozvíjet slovní zásobu a schopnost porozumění.

Soustředit se na rozvoj slovní zásoby a schopnost porozumění čtenému či slyšenému textu. Volit texty, které budou obsahem i rozsahem pro Terezu vhodné a zajímavé. Motivovat k četbě poslechem, doplňováním a dalšími hravými aktivitami. Využívat názorný materiál. Více zařazovat výtvarné techniky, psát tiskacím písmem, houbou na balicí papír, tabuli, pracovat s počítačem, tabletem.
Vytvářet názorné učební materiály, využívat interaktivní pomůcky a tablet. Podpořit manipulaci s předměty na geometrii a alternativně měnit zadání geometrických úloh (namísto práce s pravítkem modelovat trojúhelník modelínou, sestavit pomocí bavlnky, práce na interaktivní tabuli, v programu Malování aj.). Opatřit hmatové pomůcky na matematiku a geometrii, např. montessori.

Jaký máme cíl? Co chceme pro Terezku?

  1. Podpořit aktivitu a snahu Terezky a umožnit jí aktivně se zapojit nejen do vyučování, ale i do neformálních aktivit třídy.
  2. Pracovat se třídou tak, aby mohla být Terezce oporou při běžných úkonech (příprava pomůcek, přechody do třídy) a vytvořit přívětivé klima třídy.
  3. Posilovat Terezčinu samostatnost při vyučování i mimo něj.