INKLUZE

Kateřina, 14 let

Co o Katce víme?

Katka žije jen se svou maminkou v bytě vzdáleném od školy zhruba 10 kilometrů. Matka se školou komunikuje. Katka do školy chodí ráda, téměř nechybí. Dojíždí do školy sama autobusem, dokáže si za drobné peníze obdržené od matky každý den koupit svačinu.  Katka je usměvavá, občas tvrdohlavá.  V průběhu školní docházky se postupně naučila orientovat se v prostředí školy, které vnímá jako bezpečné. Dává dobrý pozor na své věci, ale i na věci ostatních. Má ráda zvířata, ráda o ně pečuje. Komunikuje ráda s dospělými. Ráda se cítí být zodpovědná, například za mladší žáky. Občas má Katka problém, který nedokáže vysvětlit svému okolí – reaguje podrážděně, slovně i fyzicky.

Co můžeme udělat?

Zaměřit se na Katčiny dary a nadání tak, aby se Katka cítila platným členem třídy a spolužáci věděli, jak se k ní chovat. Pokud bude chodit na některé hodiny do nižších ročníků, musí zde mít specifickou roli a pozici adekvátně jejímu věku – využít i tohoto potenciálu ke zvýšení Katčiny motivace – například střídat úkoly samostatné a úkoly v roli asistentky učitele!
Svěřit Katce zodpovědnost za chod třídy (péči o zvířata, péči o pomůcky…).
Ve spolupráci s Katkou a její maminkou zjistit příčinu Katčiny občasné nepohody a potíží s ostatními. Učit Katku zacházet s emocemi.

Co víme o Katčině učení?

Obecně: Má chudé vyjadřovací schopnosti, nepružné pojmové myšlení. Katka udrží pozornost pouze krátkou dobu a pouze v případě, kdy je pro ni učivo zajímavé a rozumí mu. Potěší ji, pokud se jí daří a učivo chápe.  Při obtížnější látce rezignuje a nepracuje. Baví ji pracovní činnosti. Má ráda zvířata, ráda o ně pečuje.

Český jazyk: Katčiny znalosti a dovednosti jsou na úrovni žáka 2. třídy – pomalu čte – slabikuje. Má krásné čitelné písmo, na které je velmi hrdá. Dokáže jednoslovně odpovědět na otázky z velmi jednoduchého a krátkého textu.

Matematika: Počítá do 20 i s přechodem, do 100 bez přechodu. Zvládne jednoduché slovní úlohy úrovně žáků 1. – 2. třídy ZŠ.

Kateřina má diagnostikovanou středně těžké mentální postižení.

Návrh řešení:

Zařadit Katku na hodiny ČJ a M do budoucí 3. třídy. Na ostatní předměty bude s svou7. třídou. Používat názorné pomůcky, využívat multisenzorický přístup. Soustředit se na nácvik čtení a porozumění jednoduchým textům, které Katku budou zajímat. Využívat různé strategie čtenářských dovedností – řízené čtení, dějová posloupnost atd. Motivovat k četbě poslechem a dramatickým ztvárňováním jednoduchých pohádek a příběhů. Využívat v hodinách její schopnosti krásně a čitelně psát – může vytvářet psané instrukce pro ostatní aj.

V matematice se cíleně zaměřit se na zvýšení praktických dovedností uplatnitelných v běžném životě. Jízdní řád, placení v obchodě, ceny potravin, hry na obchod, vaření, měření a vážení aj. Vytvářet modelové situace, a nacvičovat společně s ostatními žáky vhodné možnosti řešení.

Zadávat přiměřeně obtížné úlohy, včetně úkolů, které zvládne i samostatně bez podpory asistentky. Po dokončení dopřát dostatek času k relaxaci.

Jaký máme cíl? Co chceme pro Katku?

  1. Posilovat a upevnit základy pro přechod na vhodnou vybranou praktickou školu.
  2. Posilovat praktické dovednosti uplatnitelné v běžném životě, apelovat na podporu zodpovědnosti za vlastní rozhodování.
  3. Posilovat motivaci k práci – během pracovních činností se Katka bude starat o domácí zvířata chovaná na škole, o provoz školní kuchyňky, výzdobu nástěnky.
  4. Zlepšit Katčiny komunikační dovednosti tak aby zvládla základy společenského chování (pozdrav, poděkování, žádost aj.) a dopřát dostatek příležitostí ve škole, kde bude spolupracovat a komunikovat se spolužáky – zejména se svými vrstevníky.
  5. Včas předcházet nevhodným projevům chování a navrhnout jinou alternativu pro vulgarity a agresivní projevy – tuto alternativu posilovat.