INKLUZE

Lucie, 7 let

Co o Lucii víme?

Lucka žije s matkou, která chodí na třídní schůzky. S paní učitelkou komunikuje. Lucka je hravá. Ráda se směje. O přestávkách si hraje s panenkami, má snahu navázat s ostatními dětmi kontakt, někdy je však konfliktní a nepřipustí kompromisy. Pro věc, která ji baví, se umí nadchnout a dokončí ji.

Co můžeme udělat?

Dopřát Lucce takové činnosti, při kterých je umožněn pohyb a které ji baví a nenásilně se tak učí. Postupně budovat základy pracovních návyků a záměrného učení.

Stanovit třídní pravidla, která jsou všem dětem jasná a hodnotit jejich plnění.
Zavést ranní kruh, kde budou děti podporovány k vzájemnému sdílení svých pocitů a zážitků – podpořit tak jejich dobré vztahy. Postupně učit Lucku naslouchat a oceňovat ostatní.

Co víme o jejím učení?

Obecně: Lucka je hravá, těžko od hry odchází. Na činnost zadanou učitelem se těžko soustředí. Je patrný motorický neklid. Upřednostňuje kontakt s paní asistentkou, ráda si s ní povídá. Pokud ji něco baví, dokončí úkol, pokud ji úkol nezaujme, vůbec se do něj nepustí.

Český jazyk: Pozná a přečte většinu písmen. Čte pomalu po slabikách, porozumět přečtenému je zatím těžké. Napíše pouze pár písmen. Ráda kreslí, maluje a modeluje.

Matematika: Zná číslice do 10, umí je přečíst a napsat, s podporou je dokáže seřadit podle velikosti a dokáže je vyznačit do číselné osy. Sčítá a odčítá pouze na prstech. Slovní úlohy řeší pouze pomocí obrázku a názoru a za pomoci paní asistentky. Nevyjmenuje dny v týdnu, nerozumí pojmům ráno, večer, včera, dnes, zítra.

Vyšetřením v PPP bylo stanoveno lehké mentální postižení (LMP), ADHD - hyperaktivita, logopedické problémy.

Návrh řešení:

Budovat pracovní návyky. Respektovat hyperaktivitu – dopřát aktivní relaxaci (smazat tabuli, rozdat sešity, projít se na WC), zaměřit se na úkoly, které vzbuzují její zájem. Zjistit, jak ji motivovat k práci na úkolech, které pro ni momentálně nejsou atraktivní.

Předcházet konfliktním situacím se spolužáky – ranní kruh, modelové situace, návrhy lepší alternativy, kooperativní aktivity.

Komunikovat s matkou – společně podpořit Lucku při přípravě na vyučování (pomůcky, úkoly).

Využít toho, že Lucka ráda modeluje a kreslí – aktivity na posilování nácviku čtení zaměřit na úkoly využívající tyto aktivity (nakresli, co sis přečetla, vymodeluj slovo…).

Zaměřit se na zvládnutí základů čtení a nepokračovat dále dokud nebude dostatečně zafixováno. Zajistit speciálně pedagogickou péči – individuální podpora nácviku čtení.

Podpora četby/poslechu s porozuměním. Vše hravou formou ideálně ve skupinové práci s ostatními spolužáky.

Zaměřit se na nácvik praktických dovedností prostřednictvím vyprávění a častého opakování: dny v týdnu, pojmy: ráno, večer, včera, dnes, zítra.
Zvládnutí základů počítání s vizuální oporou – pomůcky Montessori, názorný materiál, práce s interaktivní tabulí, modelové situace.

Preferovat podporu od spolužáků – skupinová a kooperativní výuka.

Jaký máme cíl? Co chceme pro Lucii?

  1. Vytvoření pracovních návyků, respektování základních pravidel, která ve třídě platí – jasná a srozumitelná třídní pravidla.
  2. Schopnost sebereflexe prostřednictvím ranních a hodnotících kruhů. Prevence nežádoucího chování včasným rozpoznáním prvotních příznaků.
  3. Zajistit stabilní základy čtení, psaní a počítání – krátkodobé cíle a jejich revize. Speciálně pedagogická podpora (logopedie) + individuální podpora paní asistentky.
  4. Přátelské vztahy se spolužáky – osobnostně sociální aktivity ve třídě, porozumění a empatie jako základ pro práci se třídou.