INKLUZE

Marek, 7 let

Co o Markovi víme?

Marek bydlí s maminkou a mladším bratrem v azylovém domě. Během roku se několikrát stěhovali. David velmi často chybí. Spolupráce s maminkou se přes veškeré úsilí paní učitelky nedaří navázat. Do třídy přibyl v pololetí. O přestávkách je tichý, nevyhledává kamarádství, jen sedí a pozoruje děti. Davida baví míčové hry, je pohybově zdatný, rád staví z Lega. Je vděčný za jakoukoli pozornost, umí ji ocenit.

Co můžeme udělat?

Vytvořit tým, který bude pomáhat Markovi v učení a v pozitivním sebeobrazu.
Zorganizovat vstup Marka do třídy, představit jej v jeho schopnostech, čím naši třídu Marek obohatí.

Zajistit Markovi pomůcky přímo ve škole.

Během výuky využívat metod kooperativního učení.

Co víme o jeho učení?

Obecně: S přibývajícím časem se snižuje jeho schopnost soustředění, nastupuje únava a motorický neklid. Celé Markovo tělo je v neustálé tenzi. Marek má omezenou slovní zásobu, odpovídá většinou nelogicky. Jeho pracovní tempo je pomalé, pracuje stylem pokus – omyl. Výrazně snížena je mechanická paměť, auditivní pozornost, logické i abstraktní myšlení.

Český jazyk: Pozná všechna písmena, pojmenuje, chybuje v tvarově podobných. Píše jemu známá krátká slova, čte pouze po slabikách. Vzhledem k malé slovní zásobě většinou nerozumí tomu, co přečte a vyjadřuje se v holých větách. Úchop pera je křečovitý.

Matematika: Zná číslice do 20, přečte i napíše. Číselnou řadu správně seřadí. Nerozumí operacím a pojmům více, méně, vlevo, vpravo. Sčítá a odčítá pouze pomocí prstů. Slovní úlohy řeší pouze pomocí obrázku a názoru. Nedovede vyjmenovat dny v týdnu, nerozumí pojmům ráno, večer, včera, dnes, zítra.
Vyšetřením PPP bylo stanoveno lehké mentální postižení (LMP), projevy úzkosti a známky výchovné zanedbanosti.

Návrh řešení:

Zadávat přiměřené úkoly, nechat mu čas k aklimatizaci a uvolnění úzkostí
Vytvořit funkční IVP, naplánovat Markovi učivo tak, aby střídal různé metody práce a odpočinek

Soustředit se na čtenářské dovednosti a rozvoj slovní zásoby, motivovat poslechem příběhů a s ním spojených strategií k uvolnění formulování myšlenek, čtení;  psaní (velká plocha, štětec, tužka-nikoli pero, pouze hůlkové písmo atd.), používat vizuální a hmatové pomůcky;

Používat názorné hmatové a vizuální pomůcky, upevnit představu o množství do 10, příp. do 20 a operace na názorných, reálných příkladech s pomocí modelu, nákresu, dramatizace apod. k upevnění procesu sčítání a odčítání. Vizualizovat (pohybové a výtvarné aktivity apod.) čas, dny v týdnu atd.

Jaký máme cíl? Co chceme pro Marka?

  1. Protože je Marek a jeho rodina v těžké situaci, je třeba zorganizovat výuku, přípravu na výuku a doučování z vlastních sil ve škole.
  2. Posilovat Marka směrem k vnitřní motivaci a k zájmu o učení – využít jeho zájmů a toho, co dobře kolem sebe zná a má rád – k výuce nové látky i k procvičování
  3. Postupně pozitivně motivovat matku dítěte i samotného Marka ke spolupráci a komunikaci se školou.
  4. Podpořit Marka při jeho začlenění do třídy, využít k tomu jeho zájmů a schopností; pracovat s aktuálním klimatem ve třídě, posilovat kompetence dětí a přijímající, inkluzívní prostředí třídy a školy; a to během výuky a v souvislosti s učením, průběžně.