INKLUZE

Vojtěch, 10 let

Co o Vojtovi víme?

Škole se nepodařila navázat spolupráce s rodiči, domácí příprava Vojtěcha je minimální. Rodiče nedochází ani na třídní schůzky. Vojta chodí do školy velmi unavený, nevyspalý. Často chybí, nenosí omluvenky. Působí zanedbaně, pomůcky připravené. Vojta je velmi citlivý, ocení, pokud mu někdo věnuje pozornost. Má velmi rád auta – pozná všechny značky, sbírá modely aut.  V tělocviku vyniká v míčových hrách.

Co můžeme udělat?

Více se zajímat o Vojtu a jeho rodinu. Více s Vojtou komunikovat o jeho zájmech a potřebách. Najít jiné blízké osoby z jeho okolí, které by nám pomohli jeho rodiče přesvědčit o návštěvě školy. Zajistit mu ve škole bezpečný a přijímající prostor, pracovat ve vstřícné atmosféře, podpořit v práci i vztazích se spolužáky. Zajistit Vojtovi dostatečnou individuální pozornost. Zajistit Vojtovi sadu pomůcek stabilně ve škole, zajistit jeho přípravu na vyučování ve škole.

Co víme o jeho učení?

Obecně: Vojta je impulzivní, je patrný drobný psychomotorický neklid, rychle nastupující únava, kolísající pozornost. S individuální podporou se dokáže soustředit a úkol dokončit. Bez podpory pouze, když je pro něj úkol splnitelný, zábavný a není vyrušován žádnými vnějšími vlivy. Únava se projevuje zejména tím, že Vojta přestává pracovat a zaměřuje se na spolužáky. Spolužáci ho pro jeho impulzivní chování nemají ve velké oblibě, kamarády ve třídě nemá.

Český jazyk: Píše velmi pomalu, se zvýšeným tlakem. Písmo je kostrbaté. Chybovost odpovídá specifické poruše. Mluvnická pravidla nedokáže aplikovat. Čte pomalu, u delších slov – technika dvojího čtení, domýšlí, vynechává slova, písmena i slabiky. Pokud je na text soustředěn, dokáže jej velmi hezky převyprávět, všímá si i detailů.

Matematika: V matematice je Vojta šikovný, je schopen pracovat i samostatně. Asistentka pedagoga podporuje Vojtu v dokončování započatých úloh a při řešení slovních úloh a úkolů vyžadujících logické myšlení. S využitím názorných pomůcek zvládá počítání v rámci malé násobilky.

Vojta je žák s ADHD.

Návrh řešení

Připravit Vojtovi strukturu dne nebo vyučovací hodiny. Plán práce sestavený z přiměřeně dlouhých úloh a odpočinkových aktivit. Střídat formy a metody výuky. Umožnit Vojtovi zažít úspěch. Podporovat kooperativní aktivity.

S třídou společně vytvořit třídní pravidla v pozitivním tvaru a vyvěsíme je ve třídě. Do tvorby pravidel zapojíme Vojtu. Místo upozorňování na chyby vyzdvihovat jeho pozitivní reakci. Předcházet konfliktům preventivními pravidly, včasným nasloucháním, odvedením ze třídy, komunikací se žákem. Pozornost věnovat při vhodném chování. Pokud někomu ublíží, věnovat pozornost tomu, komu bylo ublíženo. Žádat vysvětlení a možné lepší řešení až po vymizení afektu.

Umožnit využívat názorné pomůcky či počítačové programy. Multisenzorický přístup ve výuce. Speciálně pedagogická péče: reedukace dvojího čtení. Motivace ke čtení (články o autech), poslech četby, četba ve dvojici s asistentem, učitelem. Četba pro vzbuzení zájmu nikoli četba pro četbu. Podpora grafomotoriky – zařadit cvičení na uvolnění ruky.

Matematika Vojtu baví, je třeba ho podpořit v jeho zájmu a vnímat i nepatrný úspěch.

Podpořit samostatnost Vojty. Zapojovat ho do kooperativní práce se třídou.
Využívat vhodné pomůcky (kostičkovaný papír, Montessori pomůcky), názorné materiály. Matematické znalosti procvičovat na praktických a reálných situacích – nakupování, cestování atd.

Jaký máme cíl? Co chceme pro Vojtu?

  1. Kompenzovat nižší péči rodičů o Vojtův pokrok. Zorganizovat speciálně pedagogickou péči a doučování z vlastních sil ve škole. Nespoléhat se na domácí přípravu.
  2. Posilovat zájem Vojty o učení a vlastní rozvoj, zvýšit sebedůvěru prostřednictvím aktivit v průběhu vyučování, v individuální péči i při třídnických hodinách.
  3. Přizvat rodiče ke spolupráci, podpořit jejich rodičovské kompetence. Najít ve Vojtově okolí či rodině spolupracující osobu/y.
  4. Vytvořit čitelné a konkrétní pravidla ve třídě – stabilní a jasné hranice. Pracovat s třídním kolektivem.