INKLUZE

Zdeňka, 11 let

Co o Zdeňce víme?

Zdeňka žije v podnětném rodinném prostředí, matka velmi aktivně komunikuje se školou, doporučuje vhodné pomůcky a aktivity, které Zdeňku rozvíjejí. Většinou je dobře naladěná, spíše uzavřená a klidná.  Respektuje autoritu, je poslušná. Potřebuje mít vše uklizené a v pořádku. Rozhodí ji, pokud si něco zapomene doma, nebo když jsou věci na jiném místě, než je zvyklá. Velice soustředěně pozoruje dění ve třídě, sama se do činností nezapojuje, ale ráda dětem pomáhá – podá věci, uklidí, přidrží aj.

Co můžeme udělat?

Vzdělat pedagogický tým v práci s žákem s autismem a principy práce používat ve vzdělávání Zdeňky. Ve spolupráci s rodinou naučit učitele i spolužáky se Zdeňkou komunikovat, objevit její specifika.

Zakoupit tablet a potřebné vzdělávací programy, umožnit Zdeňce využívat jej při výuce.

Nenásilně a pozvolna rozvíjet Zdeňčiny sociální a komunikační dovednosti – zařadit projektové a kooperativní aktivity, uvědomit ostatní spolužáky o zvláštnostech jejího chování a prožívání.

Co víme o jejím učení?

Obecně: Zdeňka má deficit porozumění verbální komunikaci a absenci sociálního zájmu a sdílení. Je spíš pasivní, pracuje pouze, pokud je vyzvána. Má ráda práci na tabletu, na počítači. Vždy ji potěší zajímavý pracovní list, třeba s bludištěm. Velmi ráda pracuje na interaktivní tabuli – je fascinována světýlkem na peru, na tabuli se orientuje dobře. Zdeňka se koncentruje poměrně dlouhou dobu v závislosti na oblibě dané činnosti. Pracuje podle vizualizovaného denního režimu. Má ráda vážnou hudbu, která ji uklidňuje, nesnáší hluk a násilné vyrušení z jakékoli činnosti. Započaté činnosti má potřebu vždy dokončit.

Český jazyk: Dokáže si osvojit mluvnická pravidla a podle názorné pomůcky je aplikovat (vyjmenovaná slova, rozpoznávání slovních druhů aj.). Ráda pracuje samostatně podle úvodních instrukcí. Samostatné slovní vyjadřování nemá v oblibě, výjimečně odpoví jednoslovně, raději má písemnou formu opakování učiva. 

Matematika: V matematice je schopna osvojit si mechanické počítání podle návodu a jednoduché úkoly z geometrie. S vizuální podporou zvládá jednoduché slovní úlohy podle předem daného návodu.

Zdeňce byla diagnostikována lehké mentální postižení a atypický autismus.

Návrh řešení:

Vytvořit strukturovaný a vizualizovaný denní režim. Využívat pomůcky vhodné pro autisty.

Zařazovat do hodin práci s interaktivní tabulí, umožnit Zdeňce procvičovat zde učivo.

Motivovat Zdeňku k činnosti – spolupráce se spolužáky, podpora paní asistentky. Zavést žetonový motivační systém (odměna podle předchozí domluvy: odpočinek ve Snoezelenu, pracovní list s bludištěm, práce na tabletu).

V hodinách pouštět vážnou hudbu jako podklad pro samostatnou pracovní činnost. Pokud ostatní děti ruší, umožnit Zdeňce využívat CD přehrávač se sluchátky.

Soustředit se na rozvoj slovní zásoby a zvýšení komunikačních dovedností – nenásilně a hravou formou vést k slovnímu projevu v menší skupince dětí a za podpory paní asistentky. Umožnit samostatnou práci dle instrukcí, nezačínat novou činnost, dokud Zdeňka nedokončí započaté. Využívat názorné pomůcky, umožnit práci s tabletem a interaktivní tabulí.  Struktura a vizualizace ve výuce. Vytvářet modelové situace s praktickým využitím získaných dovedností. Nakoupit a následně využívat senzorické pomůcky pro výuku matematiky.

Jaký máme cíl? Co chceme pro Zdeňku?

  1. Využít silných stránek vývoje Zdeňky  -  vizuálního vnímání a zrakové paměti, a zmírnit tak deficity v pozornosti, porozumění a využívání řeči.
  2. Eliminovat stres vyplývající z nenadálých změn – vytvořit stabilní prostředí a výuku, která má stejný řád a systém.
  3. Efektivně uplatňovat metodiku strukturovaného učení – zpřehlednit čas a prostor pro dobrou pohodu Zdeňky.
  4. Úzce spolupracovat s matkou – využívat jejích rad a doporučení pro práci se Zdeňkou, vytvořit tak Zdeňce jednotný systém požadavků i pomůcek pro procvičování a hodnocení.