Začlenění v komunitě

Podpora samostatného bydlení (PSB) patří mezi terénní sociální služby komunitního charakteru a je poskytována v místě bydliště člověka se zdravotním postižením. Služba je obecně vnímána jako efektivní nástroj, který pomáhá předcházet umisťování lidí do pobytových zařízení/ústavů, umožňuje lidem zůstávat ve svém domovském prostředí a nepřerušovat vazby s místní komunitou. V poslední době služba nabývá důležitosti v souvislosti s procesem deinstitucionalizace a dochází k rozšiřování a podpoře nových poskytovatelů.

Podporovat lidi se zdravotním postižením, aby mohli samostatně žít je i jeden z hlavních cílů Rytmusu. Jak vypadá naše Podpora samostatného bydlení a co všechno to vlastně obnáší?

Cílem služby PSB je umožnit lidem se zdravotním postižením:
 • co nejsamostatněji se starat o vlastní domácnost, své zdraví a bezpečí
 • rozhodovat se a plánovat si svůj život, umět si říct o podporu
 • žít v běžných vztazích s rodinou, okolím, kamarády, partnery
 • účastnit se dění ve svém okolí, využívat běžných služeb
Ve službě se řídíme dle následujících hodnot:
 • Bereme člověka takového, jaký je
  Podporujeme každého v tom, aby si v životě hledal vlastní cestu. Službu neustále přizpůsobujeme individuálně pro každého člověka – podle jeho přání, jeho potřeb a také stylem, který mu vyhovuje. Využíváme k tomu plánování zaměřené na člověka a snažíme se veškeré informace podat srozumitelnou formou. Člověk sám se tak aktivně podílí na nastavení služby.
 • Alice (vpravo) žije spokojený život mimo zdi pobytových zařízení
  Alice (vpravo) žije spokojený život mimo zdi pobytových zařízení

  Podporujeme možnosti člověka
  Podporujeme lidi v tom, aby se rozšiřovaly jejich možnosti. Spolupracujeme s úřady, městy a obcemi tak, aby lidé využívali veřejné kulturní a sportovní nabídky v místě bydliště, běžně dostupné veřejné služby, apod.

 • Podporujeme člověka, aby si mohl dělat věci po svém
  Respektujeme lidi v jejich rozhodnutích. Cíleně učíme lidi rozhodovat se – seznamovat se s možnostmi, zvažovat je i zažít důsledky rozhodnutí. Naše činnost směřuje k tomu, aby lidé s postižením nemuseli žít život „předepsaný pro lidi s postižením“ (chodit do speciální školy, pracovat (možná) v chráněné dílně, bydlet v ústavu). Naopak chceme lidem s postižením nabízet svobodnou volbu a možnosti, jako mají ostatní občané. Pracovníci jsou metodicky vedeni tak, aby nedocházelo k manipulativní práci s uživateli služby.
 • Hledáme nové cesty
  Služba se přizpůsobuje potřebám konkrétního člověka, asistujeme doma, ale podle potřeby i mimo domov. V obtížných situacích se snažíme hledat možnosti. Využíváme k tomu běžné zdroje, snažíme se maximálně zapojit blízké okolí člověka a dál obohacovat jeho sociální síť. Člověk je tak podporován v učení se novým dovednostem, k rozvíjení svých schopností, tak aby se zvyšovala jeho samostatnost.
 • Pořádáme celorepublikové konference služby PSB
  Pořádáme celorepublikové konference služby PSB

  Jsme otevření změnám
  Jsme otevřeni nápadům a připomínkám od uživatelů služby, jejich rodiny a okolí. Naši službu neustále přizpůsobujeme. Také konkrétní lidi podporujeme v tom, aby vnímali, že se věci v jejich životě mohou měnit a že v tom sami mohou mít aktivní roli.

 • Pomáháme, aby člověk měl lidi, na které se může obrátit
  Pomáháme s tím, co člověk při samostatném životě sám nezvládne. Kromě přímé asistence se námi může člověk poradit, v případě potřeby zavolat. Podporujeme také rozvoj vztahů člověka, tak aby měl širší zázemí lidí, na které se může obrátit, a snižujeme tak jeho závislost na službě. Nedílnou součástí PSB je spolupráce s opatrovníky a dalšími blízkými osobami. Snažíme se předcházet  neshodám v názoru na začlenění člověka s postižením do běžného způsobu života, o postupech podpory vyjednávat a spolupracovat na nich. Součástí služby je hájit zájem uživatele služby. Během poskytování služby se předávají informace opatrovníkům nebo osobám, které si uživatel služby přeje informovat.
 • Bereme člověka vážně
  Naše práce vychází z toho, že lidé s postižením jsou rovnoprávnými občany, se všemi právy, ale také povinnostmi a zodpovědností. Podporu poskytujeme jen a právě tam, kde je potřeba, tak, aby nedocházelo přemíře ani nedostatku podpory. Pracujeme s riziky a bereme vážně jeho zdraví a bezpečí. V celém procesu podporujeme aktivitu člověka.
Zajímají vás víc ohledně podporování lidí se zdravotním postižením v jejich samostatnosti? Na našem webu rytmus.org naleznete další podrobnosti o službě Podpora samostatného bydlení.