Výzkumy

Co by bylo, kdyby všechny děti chodily do stejné školy?

Níže najdete model přechodu k inkluzivnímu vzdělávání. Model představuje alternativu současné organizace základního školství jednoho malého českého města. Ve městě v současné době zároveň působí 4 běžné základní školy a jedna škola speciální. Stavy žáků a tříd zachycují stav na počátku školního roku 2012/2013.

Tento model byl vytvořen s cílem posunout diskusi o inkluzivním vzdělávání v Česku dál od odhadů a dohadů a založit ji na empirických datech. Často je slyšet, že inkluzivní vzdělávání v České republice je iluze, protože by bylo neúnosně drahé. Někteří jiní naopak tvrdí, že by se rozpuštěním speciálních škol velice ušetřilo. Empiricky podložený odhad skutečných nákladů – včetně přínosů, výnosů a rizik – ovšem dosud k dispozici není.
Hlavní motivací pro tvorbu Modelu tedy bylo přinést základní představu o materiálních a personálních nárocích transformace k inkluzivnímu základnímu školství, a to na příkladu konkrétního města v ČR.

Co by bylo, kdyby děti místo do speciální třídy chodily do běžné třídy?

Níže najdete model, jehož cílem je prakticky ukázat možnosti začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do běžných tříd základní školy. Je zde ukázán příklad základní školy se 189 žáky, která je jedinou školou v malém městě. V rámci této školy je zřízena věkově smíšená speciální třída, kterou navštěvuje celkem 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Vedení školy se rozhodlo zrušit tuto třídu a žáky dále vzdělávat v běžných třídách odpovídajících věku jednotlivých žáků. Škola tak přijímá základní principy inkluzivního vzdělávání.

Tento model si klade za cíl poskytnout ucelený návod jak postupovat při rušení speciální třídy ve škole a jak postupovat při začleňování žáků do běžných tříd školy. Změny jsou zde popisovány jednak z pohledu celé školy, ale zároveň i na příkladech jednotlivých začleňovaných žáků. Model tak představuje komplexní manuál začleňování žáků se SVP.