Začlenění ve školách

Inkluzivní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos.

Inkluzivní vzdělávání má své principy, kterými se liší od vzdělávání dětí se znevýhodněním v běžných školách formou integrace. Nejde jen o umístění znevýhodněného dítěte do běžné třídy/školy, ale spíše přizpůsobení školy potřebám dítěte. Důraz je kladen na kvalitu vzdělávání a zdůrazňuje prospěch pro obě strany.

Co je to inkluze? (Zdroj: www.inclusionontario.ca)
Co je to inkluze? (Zdroj: www.inclusionontario.ca)

Základní principy inkluzivního vzdělávání:

 • vzdělávání se odehrává ve spádových školách – školách v místě bydliště
 • děti se vzdělávají se svými vrstevníky
 • ze společného vzdělávání mají prospěch začleněné děti i jejich spolužáci
 • učitelé, rodiče i další zainteresovaní spolupracují a mají k dispozici dostatečné a odpovídající zdroje, které zohledňují potřeby začleněného žáka
 • je věnována pozornost podpoře vztahů mezi dětmi
Kdybychom jezdili do nejbližší speciální školy, která je 20 km vzdálená, trávili bychom mnoho času na cestách, místní děti by Martina neznaly a pravděpodobně by se mu z ostražitosti vyhýbaly nebo se mu posmívaly.matka dítěte s Downovým syndromem
Výše uvedená citace svědčí o tom, co mnoho lidí v této společnosti stále nedokáže pochopit a to, že začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu jim dává to, co jim žádná speciální škola dát nemůže. A že také učí okolí o tom, jaká společnost skutečně je.

Jste rodič a potřebujete podporu při vzdělávání svého dítěte?

Rodičovská fóra v regionech ČR nabízí podporu rodičům ve vzdělávání dětí s postižením.

Slyšeli jste už o rodičovském fóru?

 • Chystáte se umístit dítě s mentálním postižením do běžné mateřské či základní školy?
 • Sháníte informace o inkluzívním vzdělávání?
 • Řešíte konkrétní problém či překážky při vzdělávání či umístění vašeho dítěte?
 • Pak právě pro vás organizujeme rodičovské fórum – prostor a příležitost pro svépomocné skupiny rodičů, kteří mají chuť společně překonávat těžkosti při inkluzi svých dětí.

Organizovaná setkávání s dalšími rodiči a odborníky Vám přinesou:

 • Sdílení starostí i radostí z inkluze s ostatními rodiči
 • Více informací o inkluzi
 • Zkušenosti ostatních rodičů s řešením podobných situací
 • Získáte kontakty a podněty pro řešení problémů a překonávání překážek
V případě zájmu o bližší informace nebo účast v rodičovskému fóru nás prosím kontaktujte: rodice@rytmus.org

Rodičovská fóra probíhají v rámci tříletého projektu Kolaboratorium.


Jste pedagogický pracovník a potřebujete vzdělávání?

Podporujeme vytváření inkluzivního prostředí v běžných školách a poskytujeme kvalitní vzdělávání pedagogickým pracovníkům s cílem pomoci jim přijmout a připravit se na příchod žáka se specifickými vzdělávacími potřebami. Pomáháme vytvářet ve školních třídách takové klima, které je vstřícné rozmanitosti, spolupráci a vzájemnému obohacení. Předáváme pedagogickým pracovníkům praktické zkušenosti i efektivní formy výuky, které zohledňují potřeby a vzdělávací cíle jednotlivých žáků.

Kurzy a semináře vedeme formou diskusí, zážitkově, sdílíme zkušenosti, vzájemně se obohacujeme různými pohledy. Kreativními způsoby hledáme řešení konkrétních problémů, na které ve své práci či životě narážíte. V rámci kurzů společně hledáme cesty a zdroje vedoucí ke kvalitnímu začleňování dětí a dospělých do běžného života.

Co nabízíme?

Pro pedagogické pracovníky realizujeme kurzy a semináře zaměřené na rozvoj dovedností zaměřených na práci v inkluzivních třídách. Poskytujeme podporu při zvládání obtížných situací, se kterými se při začleňování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami pedagogové potýkají. Pomůžeme optimálně nastavit individuální vzdělávací plány, nastartovat efektivní spolupráci mezi učiteli a asistenty pedagoga.

Kompletní nabídku kurzů a seminářů najdete na webu vzdelavani.rytmus.org